Ekshumacja Sosnowiec

 

Każdego roku w naszym kraju wykonuje się tysiące ekshumacji czyli wydobycia zwłok lub szczątków ludzkich z grobu, najczęściej po to, by przenieść je do innego grobu, wspólnego dla całej rodziny.

Usługi pogrzebowe w Sosnowcu świadczy firma Heban.

Ekshumacja a przepisy prawa

Okoliczności wydobycia ciała z grobu są jasno określone w przepisach prawnych. A zatem ekshumacja może mieć miejsce, gdy:
– osoby, uprawnione do pochowania zwłok, złożą umotywowaną prośbę u właściwego państwowego inspektora sanitarnego i uzyskają jego zezwolenie,
– zarządzi ją prokurator lub sąd,
– decyzja zostanie podjęta przez inspektora sanitarnego, w przypadku przeznaczenia terenu cmentarza na inny cel,
– będzie to decyzja wojewody na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Kto złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację?

Takie osoby to:
– małżonek lub małżonka osoby zmarłej,
– krewni zstępni w linii prostej – dzieci, wnuki, prawnuki itd.,
– krewni wstępni w linii prostej – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.,
– krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa,
– powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia,
– osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się.

Ekshumacja a ważne formalności

W Polsce ekshumacje przeprowadza się między 16 października a 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych. Inspektor sanitarny może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. Kwestie te reguluje „Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych”.
Składany wniosek o zezwolenie na ekshumację, poza danymi dotyczącymi osoby zmarłej, daty i miejsca zgonu, aktualnego i przyszłego miejsca pochówku oraz wskazania wynajętej firmy, powinien również zawierać wykaz uprawnionych do tego członków rodziny. W małżeństwie, to żyjący mąż lub żona podejmuje decyzję o ekshumacji ciała współmałżonka. Natomiast, gdy pozostają dzieci, wszystkie muszą wyrazić zgodę na wydobycie i przeniesienie zwłok.

Sosnowiec – ekshumacje

Wśród licznych zakładów pogrzebowych właśnie te w Sosnowcu, oferujące usługi w zakresie ekshumacji zwłok, zasługują na większą uwagę. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, jak ciężkim przeżyciem jest ekshumacja zwłok dla bliskich zmarłego. To po prostu bolesne powtórzenie i odtworzenie smutnych chwil po śmierci członka rodziny czy przyjaciela. Ale i dla pracowników zakładu pogrzebowego ekshumacja jest trudnym doświadczeniem, do którego raczej nie można się przyzwyczaić. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać odpowiedni zakład pogrzebowy, cieszący się dobrą opinią, który zatrudnia doświadczony i odpowiednio przeszkolony personel.
Takim właśnie personelem, a jednocześnie samochodami i specjalistycznym sprzętem do przenoszenia szczątków ludzkich, mogą pochwalić się zakłady pogrzebowe w Sosnowcu. Wiedza pracowników i prawdziwa chęć pomocy, a równocześnie dyskrecja, wyrozumiałość, szacunek do wykonywanej pracy i zwykłe ludzkie współczucie, okazywane bliskim zmarłego, bardzo im pomagają przejść przez te trudne chwile.

ekshumacja sosnowiec
ekshumacje